Anbi

RSIN: 8009.03.845

 

Bestuurssamenstelling:

Dhr.F.Koekoek - voorzitter
Dhr.M.Boer - penningmeester
Mevr.R.Huijser - Verhoef - algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid: Het beloningsbeleid zoals in de statuten beschreven art. 3 lid 5: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. voor de 2 medewerker geldt dat zij beiden beloond worden op basis van de cao Welzijn en maatschappelijke dienstverlening. - Strategisch beleidsplan 2016-2019: 1. Uitbreiding van het team gekwalificeerde vrijwilligers dat voor de inwoners van Hardenberg kosteloos de IB-aangifte verzorgt. 2. Uitbreiding werkzaamheden Raad & Recht in Dedemsvaart en Ommen middels PR-campagnes. 3. Het meldpunt schulden, genaamd Eurowijzer, werkzaam in de gemeente Hardenberg uitbreiden naar Ommen met financiële ondersteuning van de beide gemeenten. 4. Onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid de intake GKB voor de gemeente Hardenberg te gaan verzorgen (2016) en vanaf 2017 implementeren na besluit in deze door de gemeente Hardenberg.

 

Doelstelling De doelstelling luidt ex art. 2 lid 1 van de statuten: de stichting heeft ten doel de burgers van Hardenberg en omgeving te helpen met vragen en problemen op het terrein van maatschappelijke voorzieningen, gezondheidszorg, juridische zaken, sociale zekerheid, belastingen, arbeidszaken, huisvesting, consumentenzaken, onderwijs, en vrijetijdsbesteding, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord